Gezond blijven

Gezond blijven

Antroposofische zorg
De antroposofische verpleeg- en verzorgingswijze komt onder andere tot uitdrukking in:

  • uitwendige therapieën, zoals baden, wikkels en inwrijvingen.
  • de kunstzinnige activiteiten, zoals tekenen, schilderen, boetseren, euritmie (therapie) en muziek. Deze activiteiten versterken de ontwikkelingsmogelijkheden en de zingeving in de laatste levensperiode.
  • de cursussen en gespreksgroepen, voorkomend uit de antroposofie of samenhangend met religieuze inhouden, zoals die in De Christengemeenschap vorm krijgen.
  • deelname aan de sacramenten van De Christengemeenschap, zoals de Mensenwijdingsdienst (de wekelijks gevierde eredienst) en de zogenoemde stervenswijding.
  • de viering van jaarfeesten, die als een rode draad aan het jaar een structuur en inhoud geven. Dankzij de inzet van medewerkers en vrijwilligers, vormen de jaarfeesten de hoogtepunten in het jaar. De bewoners zijn door de inbreng in de jaarfeestengroep direct betrokken bij de programmering. De feesten zelf kunnen als een geschenk aan de bewoners worden beschouwd.
  • de maaltijden die worden bereid vanuit grondstoffen uit de biologisch-dynamische landbouw, die al sinds jaar en dag worden beleefd als goed voor mens en milieu.
  • vormgeving en aankleding van het gebouw en de algemene ruimten. Waar zinvol en mogelijk is het gebouw organisch vormgegeven. Bij het inrichten van de algemene ruimten wordt de nadruk gelegd op kwaliteit, huiselijkheid en warmte.

Dagelijkse zorg
Er werken circa 45 medewerkers in de verzorging. Aangezien de zorg 24 uur per dag wordt aangeboden, wordt er gewerkt in dag-, avond- en nachtdiensten. Het is belangrijk om de bewoners een veilig thuis te bieden, waarin de zorg voor de algemene levensbehoeften (eten/drinken, ademen/temperatuur, wassen/aankleden, waken/slapen) gewaarborgd is.

Aanvullende zorg/zorg op maat
Naast de gewone zorg worden een aantal aanvullende activiteiten, behandelingen en therapieën aangeboden. De zorg wordt afgestemd op de persoonlijke behoeften. Er zijn twee huiskamers waar bewoners die meer begeleiding nodig hebben, worden opgevangen in een huiselijke sfeer.
Dat wat een bewoner nog wél kan, wordt gestimuleerd en benadrukt, mede door ondersteuning van kunstzinnige therapievormen als (heil-)euritmie, muziek, schilderen, tekenen en boetseren.
Een team van ouderenbegeleiders zorgt voor een afwisselend programma, afgestemd op de individuele bewoner. Ook uitwendige behandelingen, zoals wikkels, inwrijvingen en voedingsbaden behoren tot de aanvullende zorg.

Meerzorg
Bewoners die meerzorg (= verpleeghuiszorg in het verzorgingshuis) nodig hebben, kunnen die zorg in Huize Valckenbosch krijgen. Hiervoor is een meerzorgindicatie nodig. Hiervoor wordt samengewerkt met Leendert Meeshuis (Bilthoven en Zeist). Overplaatsing naar een verpleeghuis wordt hiermee in principe voorkomen. Uitgangspunt is het belang van de bewoner.

Begeleiding bij ziekte en sterven
Vanuit de inzichten van De Christengemeenschap en de antroposofie wordt - indien gewenst - begeleiding bij ziekte en sterven gegeven. In Huize Valckenbosch wordt veel ruimte gemaakt voor de laatste levensfase en het sterven. Dit maakt deel uit van het beleid en is in huis ook zichtbaar en voelbaar. De zorg speelt zich af rondom het sterven, begeleiding van de familie en de dagen na het sterven. De kapel is 24 uur per dag open. Medewerkers, bewoners, personeel en nabestaanden kunnen binnenlopen om bij de gestorvene te waken in het eigen appartement of in de kapel, herinneringen op te halen, of gewoon in rust aanwezig te zijn. Dit alles sluit aan bij het leven in Huize Valckenbosch.

Geestelijke verzorging
Vanuit De Christengemeenschap wordt pastorale zorg geboden. Het is mogelijk om wekelijks op vrijdag om 10.00 uur in de kapel van Huize Valckenbosch de Mensenwijdingsdienst bij te wonen. Op zaterdagavond om 19.00 uur wordt een weeksluiting gehouden, eveneens in de kapel. Op maandagochtend om 10.00 uur vindt in de grote zaal de weekopening plaats. De overige ochtenden komen bewoners, medewerkers en vrijwilligers op dezelfde plaats bij elkaar voor de dagopening.