Stichting Vrienden van Heerewegen

 

Stichting Vrienden van Heerewegen

Stichting Vrienden van Heerewegen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de Belastingdienst. Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden:

Naam
Stichting Vrienden van Heerewegen

RSIN nummer
316117512

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Heerewegen
Arnhemse Bovenweg 80
3708 AH  Zeist
mail

Bestuurssamenstelling
Adriëtte van Veenschoten (voorzitter a.i.)
Henk van Dijk (secretaris)
Lucas Greeven (penningmeester)
Marty Moorrees (lid)
Eveline van Temmen (lid)
Ap Karskens (ondersteunend lid en adviseur)

Beleidsplan (zie bijlage)

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun arbeid geen beloning, noch in geld, noch in goederen. Een vergoeding van ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten is mogelijk, maar altijd na goedkeuring van het volledige bestuur.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Heerewegen heeft tot doel het behartigen van de belangen van bewoners van verzorgingscentrum Heerewegen te Zeist. Dit zijn bewoners met dementie in diverse stadia. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van genoemde bewoners en die niet uit de middelen van de Stichting Warande, waaronder verzorgingscentrum Heerewegen ressorteert, kunnen worden gefinancierd.

Giften
Draagt u, net als wij, de bewoners van Wooncentrum Heerewegen een warm hart toe, dan vragen wij uw hulp in de vorm van een jaarlijkse bijdrage, of een eenmalige gift. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL32ABNA0420437754 t.n.v. Stichting Vrienden van Heerewegen. Wilt u de Stichting Vrienden van Heerewegen in uw testament gedenken met een legaat, of een nalatenschap, neem dan contact met ons op - via de machtigingskaart of e-mail - voor nadere details.
De stichting heeft de ANBI status, dit betekent dat uw gift - onder voorwaarden - fiscaal aftrekbaar is.

Contact