Update - Warande krijgt intensief vervolgtoezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Update naar aanleiding van onze berichtgeving d.d. 20 oktober 2016
Warande stelt per 1 november 2016 Peter Weda aan als tweede bestuurder met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid. Dit betreft de verbeteractiviteiten met betrekking tot veilige zorg in de vestigingen en de organisatie en de systemen rondom kwaliteit en veiligheid van zorg. Peter Weda is van oorsprong verpleegkundige en heeft een lange ervaring met het besturen van verpleeghuizen.

Update naar aanleiding van onze berichtgeving
d.d. 12 oktober 2016
De Loericker Stee voldoet per 15 september 2016 aan vijf van de zes normen over medicatieveiligheid die de inspectie in haar rapport heeft aangegeven. Dit is getoetst door de inspectie op 28 september 2016. Daarnaast is een multidisciplinaire werkgroep van de vestiging gestart met een plan om op korte termijn de overige punten aan te pakken. Om de kwaliteitsverbeteringen te borgen zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Er is een projectmedewerker voor risicogebieden aangesteld, inclusief het thema medicatieveiligheid. Deze medewerker voert individuele coachingsgesprekken met medewerkers en loopt tijdens de uitvoering van de distributie van medicatie mee om zo direct te instrueren en toetsen.
  • De Loericker Stee werkt zo snel mogelijk met elektronische toedienregistratie. Hiermee heeft degene die medicatie distribueert altijd de meest actuele toedienlijst in bezit.

Het streven is dat Schutsmantel per 1 november 2016 voldoet aan de normen over medicatieveiligheid die de inspectie in haar rapport heeft aangegeven. Dit wordt onder andere getoetst door onze eigen inspecteur, de heer Siemons. Om de kwaliteitsverbeteringen te borgen zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Er is een taakhouder medicatie aangesteld die controles uitvoert en medewerkers gaat coachen in functioneren rondom medicatieveiligheid.
  • Medewerkers zijn betrokken bij het thema medicatieveiligheid door structurele besprekingen en geplande teambijeenkomsten.
  • Er is op 1 november 2016 een nieuw geneesmiddelendistributieprotocol (GDP), vooruitlopend hierop zijn in overleg met apotheek de actuele risico’s afgedicht door werkafspraken.

 

Nieuwsbericht Warande krijgt intensief vervolgtoezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
d.d. 3 oktober 2016

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft een maand geleden geconstateerd dat in twee vestigingen van Warande, De Loericker Stee en Schutsmantel de geboden zorg niet aan de eisen voldoet. De Inspectie heeft Warande daarom geplaatst in categorie 1 op de lijst van zorginstellingen die extra aandacht behoeven. Deze lijst wordt binnenkort door de Inspectie gepubliceerd. Categorie 1 betekent intensief vervolgtoezicht.

Wij realiseren ons dat deze berichtgeving ongerustheid bij bewoners en familie zal kunnen veroorzaken. Dit betreuren wij. 

De bevindingen van de Inspectie voor deze vestigingen herkennen wij en wij zijn volop aan de slag met verbeteringen. In De Loericker Stee gaat het onder andere om het werken met het zorgdossier, medicatieveiligheid en regels rondom vrijheidsbeperkende maatregelen. In Schutsmantel gaat het onder andere om het maken van correcte afspraken met huisartsen en apotheken.

In deze vestigingen is de zorg de afgelopen jaren veel zwaarder geworden. Deze vroegere verzorgingshuizen hebben nu ook bewoners die verpleeghuiszorg nodig hebben. Dit vraagt om andere afspraken met huisartsen en apotheken, een andere organisatie, een intensievere interne samenwerking en bijscholing van medewerkers. In deze vestigingen is het niet gelukt om snel genoeg aan de eisen voor verpleeghuiszorg te voldoen.

Wij hebben de afgelopen weken direct met extra hulp de belangrijkste punten, met name op het gebied van de eisen rondom de medicatieveiligheid, opgelost. Op enkele gebieden, zoals werken met het zorgdossier, lopen de verbeteringen nog door en we werken er aan dat aan het eind van 2016 de zorg in de beide vestigingen aan de huidige eisen voldoet.

De zorg voor ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen is de afgelopen jaren zwaarder geworden en wordt nog steeds zwaarder. De organisatie stelt daarom een tweede bestuurder aan met een specifieke opdracht op het terrein van Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast maakt Warande de komende jaren gebruik van een eigen inspecteur.

Contact