In- en exclusiecriteria Warande

In- en exclusiecriteria Warande

Onderstaand vindt u de criteria wanneer u in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting (verpleeghuis en verzorgingshuis) en de grenzen van het aanbod  van de organisatie in het kader van kwaliteit en (specialistische) zorg.

Warande biedt ouderen in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug woon-, service- en zorgarrangementen aan. De woon- en zorgindicatie waarmee u binnenkomt bij Warande kan van somatische of psychogeriatrische aard zijn, of het betreft geriatrische revalidatie. In onderstaande in- en exclusiecriteria wordt geriatrische revalidatie buiten beschouwing gelaten, omdat hier een aparte triage en financiering voor geldt.

De vestigingsmanager en de arts zijn verantwoordelijk voor de beslissing tot entree bij Warande.

Inclusiecriteria somatiek binnen Warande

 • WLZ indicatie ZZP 5 tot en met 8

 • Indicatie voor tijdelijk verblijf

 • Particuliere bekostiging van tijdelijk verblijf

Exclusiecriteria somatiek binnen Warande

 • Korsakov

 • Huntington

 • Cliënten afhankelijk van beademing

 • Psychische stoornissen als eerste grondslag met betrekking tot het afgegeven zorgprofiel

 • Casussen die altijd besproken worden door het Warande Adviescentrum voor Cliënten met teammanager en arts:

  • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

  • Dementie

  • Psyciatrische diagnoses waarbij ernstige gedragsproblematiek mogelijk is, zoals bij As II stoornis (borderline, schizo-affectieve stoornis), psychotische stoornis, bipolaire stoornis, verslaving

 • Bijzondere somatische stoornissen met bijvoorbeeld extreme zorgzwaarte altijd in overleg met de teammanager. Dit geldt in ieder geval voor ALS

 • Bijzondere somatische stoornissen met specifieke verpleegtechnische handelingen waarvoor geldt dat medewerkers niet bevoegd en bekwaam zijn (in ieder geval infuus) of te maken op korte termijn. Deze casuïstiek wordt besproken met teammanager en arts

Inclusiecriteria psychogeriatrie binnen Warande

 • Psychogeriatrie is de eerste grondslag. Het betreft de indicaties ZZP 5 en 7.

Exclusiecriteria psychogeriatrie binnen Warande

 • Casussen die altijd besproken worden door het Warande Adviescentrum voor Cliënten met teammanager en arts:

  • Jong dementerenden

  • Huntington

  • Korsakov

  • Dementie in combinatie met andere psychiatrische diagnoses

 • Voor Warande Wooncentrum Heerewegen afdeling Cattenbroeck (revalidatie PG) en afdeling Molenbosch (psychiatrie PG) vindt vooraf overleg plaats met een psycholoog, een arts en een teammanager

 • Criteria bij bijkomende somatische stoornissen

  • Extreme zorgzwaarte wordt altijd overlegd met de teammanager

  • Specifieke verpleegtechnische handelingen die extreme financiële gevolgen met zich meebrengen (bijvoorbeeld scholing) en dure medicatie worden besproken met teammanager en vestigingsmanager

Inclusiecriteria voor behandelplaatsen in woonzorgcentra en open psychogeriatrische plaatsen binnen Warande

 • ZZP 5 en 6

 • Respijtzorg (ZZP 3 en 6)

 • Eerstelijnsverblijf (ZZP 3 en 6)

Exclusiecriteria voor behandelplaatsen in woonzorgcentra en open psychogeriatrische plaatsen binnen Warande

Hiervoor gelden alle eerder genoemde exclusiecriteria. Daarnaast:

 • Zwerfgedrag buitenshuis

 • Ernstige gedragsproblematiek

 • Indien een dwangmaatregel nodig is (onvrijwillige vrijheidsbeperking)

 • Indien sterk toezicht nodig is en er geen groepszorg wordt geboden

 • Cliënten met een BOPZ –status artikel 60 worden besproken door het Warande Adviescentrum voor Cliënten met een teamanager en een arts.

Contact