Vrienden rondom Bovenwegen

De Vrienden rondom Bovenwegen behartigt de belangen van bewoners van Bovenwegen. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van alle bewoners, die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder Bovenwegen valt, kunnen worden gefinancierd.

Stichting Vrienden rondom Bovenwegen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Klik hier voor de website van de Belastingdienst met de informatie over de ANBI.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

Meer weten

Naam
Stichting Vrienden rondom Bovenwegen

RSIN nummer
815171729

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting ontvangen geen loon of vergoeding voor de werkzaamheden die zij verlenen voor de Stichting Vrienden rondom Bovenwegen. Een vergoeding van gemaakte onkosten, ten behoeve van de stichting, is mogelijk, maar altijd na goedkeuring van het volledig bestuur.

Doelstelling
De Stichting Vrienden rondom Bovenwegen heeft tot doel het behartigen van de belangen van bewoners van Bovenwegen te Zeist. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van genoemde bewoners en die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder Bovenwegen valt, kunnen worden gefinancierd.

Bestuurssamenstelling
de heer R.J.J.M. Wagenaar (voorzitter)
mevrouw A. de Boer (vice voorzitter)
de heer H.E. Ebbenhout (penningmeester)
de heer T. Pouw (lid)
mevrouw E. Kelly (secretaris)

Vrienden rondom Bovenwegen
Secretariaat:
Heideweg 2, 3708 AT Zeist
E vriendenrondombovenwegen@warandeweb.nl

In de folder van de Stichting Vrienden rondom Bovenwegen, leest u meer over de stichting en hoe u ons kunt steunen. Let op dit is een PDF-document en opent in een nieuw scherm.

Folder Vrienden rondom Bovenwegen

Draagt u, net als wij, de bewoners van Bovenwegen een warm hart toe, dan vragen wij uw hulp in de vorm van een jaarlijkse bijdrage, of eenmalige gift. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL87 INGB 0005 5189 18 t.n.v. Stichting Vrienden rondom Bovenwegen. Wilt u de Stichting Vrienden rondom Bovenwegen  in uw testament gedenken met een legaat, of een nalatenschap? Neem dan contact met ons op via de mail, voor meer informatie.

De stichting is op zoek naar een algemeen bestuurslid.

Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid neemt deel aan de drie maandelijkse bestuursvergaderingen van de stichting met als doel het ontplooien en ondersteunen van activiteiten voor bewoners. Hij of zij verleent hand- en spandiensten bij de uitwerking en praktische uitvoering van activiteiten waar de stichting bij betrokken is. De tijdsbelasting bedraagt gemiddeld 2 uur per maand. Belangstelling, stuur dan een mail: vriendenrondombovenwegen@warandeweb.nl.

Wilt u meer informatie of eens kennismaken met de stichting? Neem dan contact op met Ellen Kelly, T 06 – 12127116 of mail: e.kelly@warandeweb.nl