Kosten en vergoedingen revalidatie

Kosten en vergoedingen revalidatie

De kosten van de revalidatie vallen onder uw ziektekostenverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel worden eventuele kosten eerst van uw eigen risico afgetrokken.

Voor verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is een eigen bijdrage verschuldigd die door het CAK in rekening wordt gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, de gezinssituatie en de indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

U heeft recht op vergoeding als de revalidatie:

  • is gericht op het verminderen van functionele beperkingen, zodat terugkeer naar uw eigen woonomgeving mogelijk is;
  • aansluit op een ziekenhuisopname in verband met medisch specialistische zorg.

Bij revalidatiezorg heeft u alleen recht op vergoeding als:

  • u vooraf een schriftelijke verwijzing heeft van de medisch specialist van het ziekenhuis waar u opgenomen bent geweest;
  • de indicatie voor geriatrische revalidatie is gesteld door een specialist ouderengeneeskunde, of een revalidatiearts.

Contact

 

Meer informatie

Voor vragen over zorg- en dienstverlening
Warande Adviescentrum voor Cliënten
T 030  693 80 58, of e-mail