Vereniging rondom Bovenwegen

De Vereniging rondom Bovenwegen behartigt de belangen van bewoners/revalidanten/cliënten van Bovenwegen. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van alle bewoners/revalidanten/cliënten, die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder Bovenwegen valt, kunnen worden gefinancierd.

De Vereniging rondom Bovenwegen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Klik hier voor de website van de Belastingdienst met de informatie over de ANBI.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

Meer weten

Naam
Vereniging rondom Bovenwegen

RSIN nummer
815171729

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de vereniging ontvangen geen loon of vergoeding voor de werkzaamheden die zij verlenen voor de Vereniging rondom Bovenwegen. Een vergoeding van gemaakte onkosten, ten behoeve van de vereniging, is mogelijk, maar altijd na goedkeuring van het volledig bestuur.

Doelstelling
De Vereniging rondom Bovenwegen heeft tot doel het behartigen van de belangen van bewoners/revalidanten/cliënten van Bovenwegen te Zeist. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van genoemde bewoners/revalidanten/cliënten en die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder Bovenwegen valt, kunnen worden gefinancierd.

Bestuurssamenstelling
de heer R.J.J.M. Wagenaar (voorzitter)
mevrouw A. de Boer (vice voorzitter)
de heer H.E. Ebbenhout (penningmeester)
de heer T. Pouw (lid)
mevrouw E. Kelly (lid)
mevrouw A. Leys (secretaris)

Vereniging rondom Bovenwegen
Secretariaat:
Heideweg 2, 3708 AT Zeist
E vriendenrondombovenwegen@warandeweb.nl

In de folder van de Vereniging rondom Bovenwegen, leest u meer over de vereniging en hoe u ons kunt steunen. Let op dit is een PDF-document en opent in een nieuw scherm.

Folder Vereniging rondom Bovenwegen september 2023
Vereniging rondom Bovenwegen, machtigingskaart A5 september 2023

Draagt u, net als wij, bewoners van Bovenwegen een warm hart toe, dan vragen wij uw hulp in de vorm van een jaarlijkse bijdrage, of eenmalige gift. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL87 INGB 0005 5189 18 t.n.v. Vereniging rondom Bovenwegen. Wilt u de Vereniging rondom Bovenwegen  in uw testament gedenken met een legaat, of een nalatenschap? Neem dan contact met ons op via de mail, voor meer informatie.

De vereniging is op zoek naar een algemeen bestuurslid.

Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid neemt deel aan de drie maandelijkse bestuursvergaderingen van de vereniging met als doel het ontplooien en ondersteunen van activiteiten voor bewoners. Hij of zij verleent hand- en spandiensten bij de uitwerking en praktische uitvoering van activiteiten waar de stichting bij betrokken is. De tijdsbelasting bedraagt gemiddeld 2 uur per maand. Belangstelling, stuur dan een mail: vriendenrondombovenwegen@warandeweb.nl.

Wilt u meer informatie of eens kennismaken met de stichting? Neem dan contact op met Ellen Kelly, T 06 – 12127116 of mail: e.kelly@warandeweb.nl