Over Warande

Hier vindt u algemene informatie over Stichting Warande.

Waar staat Warande voor?

Warande biedt ouderen in Bilthoven, Houten en Zeist wonen, zorg, welzijn, behandeling en begeleiding. Het aanbod van Warande is divers en op maat: van revalidatie tot behandeling – ook thuis – en van kortdurend verblijf tot intensieve verpleging, eventueel geïnspireerd op de antroposofie. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en (antroposofische) zorg en een hospice. Warande biedt zorg aan bijna 900 cliënten en er werken ruim 1100 mensen, onder wie veel parttimers. Daarnaast zijn er meer dan 500 vrijwilligers actief.

Eigen wijze
Onze cliënten hebben een zorgvraag die emotionele, fysieke en sociale onzekerheid met zich meebrengt. Vaak gaat dit gepaard met levensvragen als: hoe wil ik mijn leven inrichten of hoe leer ik omgaan met mijn toenemende afhankelijkheid? Cliënten gaan op eigen wijze om met deze zorg- en levensvragen. De eigen draagkracht, de samenstelling en de draagkracht van hun ‘mantel’ (familie, buren), hun levensgeschiedenis en levensdoelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Gelijkwaardig en deskundig
Wij ondersteunen cliënten, zodat zij in relatie met anderen betekenisvol kunnen leven. Vanuit een gelijkwaardige relatie met elkaar, cliënten en naasten, bespreken wij de unieke ondersteuningsvraag. Wij stemmen met cliënten, naasten en andere zorgverleners de wijze af waarop wij hier samen invulling aan geven. Onze deskundigheid ligt daarbij op het vlak van zorg en behandeling voor ouderen en vanuit verschillende disciplines. Activiteiten die het welzijn en woongenot verhogen, zijn onderdeel van onze zorgverlening.

Meer weten over

Stichting Warande en Stichting Valckenhof zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichtingen onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Kijk voor deze voorwaarden op de website van de belastingdienst. Klik hier voor de website.

Als ANBI-instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

De gegevens van Warande waaronder het RSIN-nummer vindt u in de bijlage: Warande ANBI 2022. (Let op dit is een PDF-document en dit opent in een nieuw scherm.)

Sinds 2016 heeft Warande locaties waar het antroposofisch mensbeeld leidend is in de zorg en welzijn voor bewoners. Dat zijn Huize Valckenbosch, Leendert Meeshuis en afdeling Eva Mees (Bovenwegen). Binnen deze huizen en deze afdeling hebben medewerkers aandacht voor ritme in de dag, week en het jaar. Zij zorgen voor een helende omgeving, voor lichaam, ziel en geest. Bewoners en medewerkers vieren jaarfeesten met elkaar. Naast de bekende jaarfeesten als Kerst en Pasen gaat het dan ook om bijvoorbeeld Sint Jan in juni en Sint Maarten in november. Ook is er, naast het voeden van het lichaam (eten en drinken), veel aandacht voor het voeden van de ziel. Dit krijgt vorm door inspirerende activiteiten en speciale therapieën, zoals een weekopening, muziektherapie, euritmie en inwrijvingen.

Het woord antroposofie is samengesteld uit de Griekse woorden ánthrōpos’ voor ‘mens’ en ‘sophía’ voor ‘wijsheid’. Grondlegger van de antroposofie is Rudolf Steiner (1861–1925), een filosoof, wetenschapper en kunstenaar uit Oostenrijk. Een belangrijk uitgangspunt van de antroposofie is, dat men uitgaat van het bestaan van een geestelijke wereld. De mens bestaat dan ook uit een lichaam, ziel en geest.

Ruim honderd jaar na het begin van de antroposofie laten nog steeds veel mensen zich dagelijks inspireren door inzichten en initiatieven ervan. Centraal hierin staat de ontwikkeling van ieder individu in verbinding met de mens, de natuur en onzichtbare geestelijke wereld om zich heen. We gaan er van uit dat zeker in de laatste levensfase, ook bij een ziekte als dementie, deze ontwikkeling door kan gaan. We proberen deze ontwikkeling te ondersteunen met activiteiten, therapieën en antroposofische medicatie.

Onze antroposofische locaties staan ook open voor mensen die deze visie niet delen, maar zich aangetrokken voelen tot natuur en kunst. Of voor mensen die zich gewoon prettig voelen in onze omgeving. Behandelingen zijn altijd vrijwillig en aanvullend op de reguliere gezondheidszorg.

Om te zorgen dat deze antroposofische identiteit wordt gevoed, ontwikkeld en versterkt heeft Warande een identiteitsraad. Een extra medezeggenschapsorgaan, dat met het management meekijkt en meedenkt.

Warande vindt de mening van haar cliënten heel belangrijk. De relatie tussen cliënt en professional is voor ons de basis. Hoe vindt u dat het gaat? Wat vindt u van onze zorgverlening? Deze vragen komen regelmatig aan de orde. In ieder geval is het een onderwerp van gesprek tijdens de halfjaarlijkse zorgleefplanbespreking. Ook vragen wij u of uw vertegenwoordiger om uw waardering te geven op de website van ZorgkaartNederland.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op ZorgkaartNederland delen mensen anoniem hun ervaringen met de zorg. De website biedt  informatie aan toekomstige cliënten om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste bij hun wensen past.

Onze locaties staan ook op ZorgkaartNederland. Wij bekijken regelmatig de waarderingen die worden gegeven op ZorgkaartNederland. U vindt de website van ZorgkaartNederland hier: www.zorgkaartnederland.nl

Warande vindt het belangrijk dat bewoners en/of naasten betrokken zijn bij de dagelijkse zorgverlening. Om dit mogelijk te maken, werkt Warande met CarenZorgt. Bewoners en naasten kunnen met een persoonlijk account het zorgdossier inzien via het digitale cliëntenportaal CarenZorgt. In het zorgdossier staan onder andere aantekeningen van zorgmedewerkers, informatie over artsenvisites en het zorgleefplan.
Met een persoonlijke activatiecode wordt het account van CarenZorgt gekoppeld aan het zorgdossier bij Warande.

Aanmelden bij CarenZorgt betekent

 • Het zorgdossier op elk moment van de dag kunnen inzien, dus ook rapportages, visites en het zorgleefplan
 • Uw naasten toegang kunnen geven tot het zorgdossier. Zo kunt u eenvoudig informatie met hen delen

Kijk voor meer informatie of het aanmaken van een account op de website van CarenZorgt. De website van CarenZorgt vindt u hier http://www.carenzorgt.nl

Voor het maken van foto-, film- en geluidsopnamen gelden bij Warande de volgende richtlijnen. Deze gelden voor alle locaties:

 • Wilt u in één van onze locaties filmen, fotograferen of geluidsopnamen maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. Voor de duidelijkheid: onze bewoners mogen niet herkenbaar in beeld.
 • Vraag altijd vooraf toestemming aan de personen waar u opnamen van wilt maken. Vermeld daarbij waarvoor u de opnamen gebruikt. Als iemand geen toestemming geeft, of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto- of filmopnamen van die persoon maken. Een aantal bewoners is handelingsonbekwaam. Bij hen moet de wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven. Bij minderjarigen moet de ouder of wettelijk voogd toestemming geven.
 • De woonomgeving van bewoners en werkomgeving van medewerkers worden gezien als een besloten ruimte. Bewoners en medewerkers hebben recht op privacy. Dit is wettelijk vastgelegd. Zonder hun toestemming mogen er geen opnames van bewoners, medewerkers en bezoekers gemaakt worden.
 • Foto-, film- en geluidsopnamen zijn alleen voor eigen gebruik en worden niet gepubliceerd. Opnamen bedoeld voor externe publicatie (ten behoeve van verspreiding aan anderen bijvoorbeeld via social media) mogen alleen gemaakt worden met toestemming van de persoon op de beeld- of geluidsopname én de afdeling communicatie (mail communicatie@warandeweb.nl).

Grenzen van onze zorgverlening
U heeft een woon- en zorgindicatie voor verpleeghuiszorg. Deze kan gericht zijn op somatiek (lichamelijke problemen), op psychogeriatrie (dementie of andere geheugenproblemen) of op geriatrische revalidatie. Sommige zorgvragen zijn zo specialistisch dat wij deze zorg niet kunnen bieden.

Wanneer kunt u terecht voor verpleging, verzorging en behandeling bij Warande? (inclusiecriteria)
Somatiek

 • Eerstelijns verblijf (ZP 6)
 • Respijtzorg (ZP 6)
 • Wlz indicatie ZP 5 tot en met ZP 8
 • Indicatie voor tijdelijk verblijf
 • Particuliere bekostiging van tijdelijk verblijf

Psychogeriatrie

 • Psychogeriatrie is de eerste grondslag. Het betreft de indicaties ZP 5 en ZP 7
 • Eerstelijns verblijf (ZP 6)
 • Respijtzorg (ZP 6)

Wanneer past uw zorgvraag niet bij ons aanbod en kunt u beter op zoek naar een andere zorgaanbieder? (exclusiecriteria)

 • Korsakov
 • Huntington
 • Cliënten afhankelijk van beademing
 • Psychische/psychiatrische stoornissen als eerste grondslag met betrekking tot het afgegeven zorgprofiel
 • Zwerfgedrag buitenshuis
 • Ernstige gedragsproblematiek
 • Indien een dwangmaatregel nodig is (onvrijwillige vrijheidsbeperking)
 • Indien sterk toezicht nodig is en er geen groepszorg wordt geboden

In sommige gevallen is uw somatische zorgvraag zo ingewikkeld dat het Warande adviescentrum deze eerst bespreekt met een manager zorg en arts

 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Dementie
 • Psychiatrische diagnoses waarbij ernstige gedragsproblematiek mogelijk is, zoals bij borderline, schizo-affectieve stoornis, psychotische stoornis, bipolaire stoornis, verslaving
 • Bijzondere somatische stoornissen met bijvoorbeeld extreme zorgzwaarte. Dit geldt in ieder geval voor ALS
 • Bijzondere somatische stoornissen met specifieke verpleegtechnische handelingen waardoor geldt dat medewerkers niet bevoegd en bekwaam zijn of te maken op korte termijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor een infuus

In sommige gevallen is uw psychogeriatrische zorgvraag zo ingewikkeld dat het Warande adviescentrum deze eerste bespreekt met een manager zorg en arts

 • Jong dementerenden
 • Huntington
 • Korsakov
 • Dementie in combinatie met andere psychiatrische diagnoses

Voor locatie Bovenwegen (afdeling Van Dokkum voor screening en observatie) en locatie Heerewegen (afdeling Molenbosch voor psychiatrie PG) vindt vooraf overleg plaats met een psycholoog, een arts en een manager zorg.

In deze in- en exclusiecriteria laten we geriatrische revalidatie buiten beschouwing. Hiervoor bepalen we op een andere manier of revalidatie bij Warande de meest passende zorg is.

De manager zorg, de arts/psycholoog en medewerker Warande adviescentrum zijn verantwoordelijk voor de beslissing tot entree bij Warande. Is er geen passende plek voor een bewoner/cliënt, of komen de manager zorg, arts/psycholoog en medewerker Warande adviescentrum niet tot een besluit? Dan gaat de regiomanager met hen in gesprek. De regiomanager besluit, op basis van dat gesprek, of Warande de best passende plek is voor de bewoner/cliënt.

Klik hier voor de pagina waar u het kwaliteits- en jaarverslag 2023 vindt van Warande met de bijlagen.

Onze medewerkers doen er alles aan om u op een persoonlijke en professionele wijze zorg te verlenen. Toch kan het voor komen dat u niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening. Wij willen dat dan graag van u horen. Uw klacht is voor ons een kans om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren!

Niet tevreden
Als u niet tevreden bent over de zorg en/of diensten van Warande, dan kunt u dit in eerste instantie bespreken met de betrokken (zorg)medewerker of zijn/haar leidinggevende van de vestiging. Als dit niet leidt tot een voor u goede oplossing of als u als cliënt (contactpersoon) het idee heeft niet voldoende gehoord te worden, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris
Warande heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. De klachtenfunctionaris behandelt uw klacht vertrouwelijk. In de folder ‘Het kan altijd beter’ leest u hier meer over. (Klik op deze link voor de digitale folder ‘Het kan altijd beter’, let op dit is een PDF document en dit opent in een nieuw scherm.) Daarnaast is er een klachtenreglement. (Klik op deze link voor de digitale versie van het klachtenreglement, let op dit is een PDF document en dit opent in een nieuw scherm.).
U kunt onze klachtenfunctionaris, Marjolein de Jong, bereiken via T 06 – 41 14 36 35 of via de mail. Gaat uw vraag of klacht specifiek over de inzet van onvrijwillige zorg in het kader van Wet Zorg en Dwang (WZD)? Dan verwijst de klachtenfunctionaris u door naar de cliëntvertrouwenspersoon van Zorgstem. U kunt ook rechtstreeks contact met haar opnemen.

Geschillencommissie
Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de Raad van Bestuur van Warande? Dan kunt u in beroep gaan bij de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg is een onafhankelijke instantie die geschillen tussen zorgaanbieders en cliënten oplost. Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Zorg moet gebeuren binnen 12 maanden nadat u de klacht bij de Raad van Bestuur van Warande heeft ingediend. U vindt meer informatie op: www.degeschillencommissiezorg.nl (let op deze link opent in een nieuw tabblad).

Klachten in het kader van de Wet Zorg & Dwang (WZD)
Voor cliënten met een psychogeriatrische aandoening geldt dat Warande er alles aan doet om alleen zorg te verlenen op basis van vrijwilligheid. Toch kan het voorkomen dat er keuzes nodig zijn in de zorg waar de cliënt het niet mee eens is of zich zelfs tegen verzet. Dit noemen we onvrijwillige zorg. De cliënt en zijn vertegenwoordiger hebben de mogelijkheid om zich in dergelijke situaties bij te laten staan door een cliëntvertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijk deskundige die cliënten bijstaat. Voor Warande is dit mevrouw Dana Rijsdijk. Zij is te bereiken via mail en telefoon/whatsapp 06 – 40 84 69 67.

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg
Voor klachten op basis van de Wet Zorg en Dwang is ook een speciale klachtencommissie. Deze Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) doet bindende uitspraken over WZD klachten. Meer informatie hierover vindt u op www.kcoz.nl (let op deze link opent in een nieuw tabblad).

Kijk ook onder het tabje ‘Onvrijwillige zorg/Wet Zorg en Dwang’ op deze pagina, hier staat ‘meer informatie over Onvrijwillige zorg en de Wet Zorg en Dwang.

Klik hier voor de pagina waar u het kwaliteits- en jaarverslag 2023 vindt van Warande met de bijlagen.

Aandacht is een uitgave van Warande. Het magazine is voor medewerkers, cliënten en relaties en verschijnt twee keer per jaar.
Heeft u een idee voor een onderwerp of wilt u reageren? Stuur een mail naar redactie@warandeweb.nl.

Bekijk hier de magazines. Let op deze documenten (PDF) openen in een nieuw venster
Warande Magazine Aandacht, nr 9 najaar 2023
Warande magazine Aandacht, nr 8, voorjaar 2023
Warande magazine Aandacht, nr 7 najaar 2022
Warande Magazine Aandacht, nr 6 voorjaar 2022
Warande Magazine Aandacht, nr 4 najaar 2020
Warande Magazine Aandacht, nr 3 voorjaar 2020 (speciale editie)
Warande Magazine Aandacht, nr 2 najaar 2019
Warande Magazine Aandacht, nr 1 voorjaar 2019

Managementteam
Het managementteam van Warande bestaat uit:

 • Harry Finkenflügel, Raad van Bestuur
 • Dirk Boomstra, Raad van Bestuur
 • Marika Roodzant, directeur Bedrijfsvoering
 • Annemieke Schuur, directeur Mens en Ontwikkeling (HRM, communicatie en kwaliteit) en Flexbureau
 • Hester Buijs, regiodirecteur
 • Lotte van de Steeg, regiodirecteur

Het managementteam wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat:

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt Warande jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om een zinvol inzicht: de verantwoording biedt voldoende en nuttige informatie.
Hier vindt u het hele beleid: Warande – Beleid en verantwoording onkosten Raad van Bestuur en hier vindt u het overzicht onkosten Raad van Bestuur: Warande – Onkosten Raad van Bestuur 2022 (Let op beide documenten zijn PDF-documenten en openen in een nieuw scherm.)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Warande bestaat uit

 • drs. M.H.P. Bögels MBA (Anemone), voorzitter
 • drs. S.J.A. Timmerman (Sicco), vice-voorzitter
 • prof. dr. C.A. Baan (Caroline), lid
 • drs. R. Akkerman (Ron), lid
 • drs. H.J.B. Janssen (Henri), lid

Contact
U kunt de Raad van Toezicht bereiken door contact op te nemen met de bestuurssecretaris: B. (Ben) Cornelissen (mailadres: b.cornelissen@warandeweb.nl)

Let op de toezichtsvisie van de Raad van Toezicht opent in een nieuw venster (PDF)
Warande – Visie op Toezicht RvT Warande 2022 (versie mei 2022)

Medezeggenschap betrekt medewerkers en cliënten bij de totstandkoming van besluiten binnen Warande. Zij hebben invloed op het beleid en de gang van zaken. Warande betrekt de adviesorganen op tijd bij het aanpassen van bestaand, of het ontwikkelen van nieuw beleid.

Ondernemingsraad
Warande heeft één Ondernemingsraad (OR) voor de hele organisatie. De OR adviseert het bestuur volgens de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden. Wij hebben het over onderwerpen als:

 • Arbeidstijden
 • Vitaliteitsbeleid
 • Protocol functioneringsgesprek
 • Zelforganisatie

De OR van Warande bestaat uit negen leden: één lid van elke vestiging, één lid dat de ondersteunende diensten vertegenwoordigt en één lid dat de behandelaren vertegenwoordigt. De OR krijgt ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

U kunt de OR bereiken via de mail: h.weustenraad@warandeweb.nl.

Verpleegkundige- en Verzorgende Adviesraad
De Verpleegkundige- en Verzorgende Adviesraad (VVAR) bestaat uit een groep enthousiaste verpleegkundigen en verzorgenden. Zij krijgen ondersteuning van een ambtelijk secretaris. De VVAR heeft een adviesrol over alles wat te maken heeft met de relatie tussen zorgverleners en cliënten. Daarnaast is de VVAR ook medeverantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het vak van verzorgende en verpleegkundige.

U kunt de VVAR bereiken via de mail: VAR@warandeweb.nl.

Cliëntenraad
Het is belangrijk dat cliënten tevreden zijn over hun verblijf en behandeling. Daarom horen de medewerkers en de cliëntenraden van de diverse vestigingen van Warande graag de mening van haar cliënten. Elke vestiging van Warande heeft een cliëntenraad (CR). De verschillende CR-en vertegenwoordigen de belangen van de cliënten van de verschillende vestigingen van Warande. De CR heeft maandelijks overleg met de vestigingsmanager. De leden van de CR zijn cliënten en familieleden.

Daarnaast is er één centrale cliëntenraad (CCR) waarin van elke vestiging een afvaardiging van CR-leden zit. Zij houden zich bezig met de belangen van alle cliënten en spreken met de Raad van Bestuur over alle vestigingsoverstijgende zaken.

U kunt de Centrale Cliëntenraad bereiken via de mail: j.mesalih@warandeweb.nl.

Identiteitsraad
De identiteitsraad adviseert de bestuurder van Warande over zaken die de antroposofische identiteit van de antroposofische vestigingen aangaan. Het kan dan gaan over de uitwerking van antroposofische woonleefsfeer, services, zorg- en behandelarrangementen.

U kunt de identiteitsraad bereiken via de mail: identiteitsraad@warandeweb.nl.

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.
De zorg die cliënten van zorgverleners van Warande krijgen, is in de meeste gevallen vrijwillig. De cliënt en eventueel de vertegenwoordiger stemmen in met de zorg die nodig is. Soms is er zorg of behandeling nodig, waar de cliënt het niet mee eens is of zich zelfs tegen verzet. Het kan dan gaan om speciale medicijnen, toezicht en bewegingsvrijheid. Maar het kan ook gaan om beperking van vrijheid om het eigen leven in te richten, waardoor de cliënt iets moet doen of laten. Dit is onvrijwillige zorg. In de nieuwe Wet Zorg en Dwang (per januari 2020) zijn hierover de rechten van de cliënt geregeld en de plichten van de zorgverlener.

Kijk ook onder het tabje ‘Klachten’ op deze pagina, hier staat wat u kunt doen als u klachten heeft in het kader van de Wet Zorg en Dwang.

Klik hier voor de folder onvrijwillige zorg Onvrijwillige zorg, versie februari 2023. (Dit is een PDF-document en opent in een nieuw scherm.)

Warande heeft wachtlijsten voor mensen die willen wonen of verblijven in een van onze locaties. Op deze pagina vindt u hoe lang de gemiddelde wachttijd is vanaf het moment van aanmelding en er een passende indicatie is afgegeven.

Heeft u
nog vragen?