Vrienden van Heerewegen

De Vrienden van Heerewegen behartigt de belangen van bewoners van Heerewegen. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van alle bewoners, die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder Heerewegen valt, kunnen worden gefinancierd.

Stichting Vrienden van Heerewegen is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de Belasting. Klik hier voor de website van de Belastingdienst met de informatie over de ANBI.

Als ANBI instelling voldoen wij aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden.

Meer informatie

In de folder van de Stichting Vrienden van Heerewegen, leest u meer over de stichting en hoe u ons kunt steunen. Klik hier voor de folder vrienden van Heerewegen. Let op dit is een PDF-document en opent in een nieuw scherm.

Meer weten

Naam
Stichting Vrienden van Heerewegen

RSIN nummer
316117512

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting ontvangen geen loon of vergoeding voor de werkzaamheden die zij verlenen voor de Stichting Vrienden van Heerewegen. Een vergoeding van gemaakte onkosten, ten behoeve van de stichting, is mogelijk, maar altijd na goedkeuring van het volledig bestuur.

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Heerewegen heeft tot doel het behartigen van de belangen van bewoners van Heerewegen te Zeist. Dit zijn bewoners met dementie in diverse stadia. Het draait bij het behartigen van deze belangen om het in gang zetten van activiteiten die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van genoemde bewoners en die niet uit de middelen van Stichting Warande, waaronder Heerewegen valt, kunnen worden gefinancierd.

Bestuurssamenstelling
Adriëtte van Veenschoten (voorzitter a.i.)
Henk van Dijk (secretaris)
Lucas Greeven (penningmeester)
Gerda van Remmerden (lid)
Harmke Reshef (lid)
Gerry Nutters (ondersteunend lid en adviseur)

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Heerewegen
Arnhemse Bovenweg 80
3708 AH  Zeist
vriendenvanheerewegen@warandeweb.nl

Draagt u, net als wij, de bewoners van Heerewegen een warm hart toe, dan vragen wij uw hulp in de vorm van een jaarlijkse bijdrage, of eenmalige gift. Giften kunt u overmaken op rekeningnummer NL32 ABNA 0420437754 t.n.v. Stichting Vrienden van Heerewegen. Wilt u de Stichting Vrienden van Heerewegen in uw testament gedenken met een legaat, of een nalatenschap? Neem dan contact met ons op via de mail, voor meer informatie.

Vacatures
De stichting is op zoek naar een voorzitter en een algemeen bestuurslid.

Voorzitter
De voorzitter is het eerste aanspreekpunt en stelt samen met de andere bestuursleden en in overleg met het management van Heerewegen een jaarprogramma op van activiteiten en projecten. De voorzitter zit de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen voor en bespreekt waar nodig zaken met het management van Heerewegen. Hij of zij verleent hand- en spandiensten bij de uitwerking en praktische uitvoering van activiteiten waar de stichting bij betrokken is. De tijdsbelasting bedraagt gemiddeld 4 – 8 uur per maand. Belangstelling, stuur dan een mail: vriendenvanheerewegen@warandeweb.nl.

Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid neemt deel aan de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen van de stichting met als doel het ontplooien en ondersteunen van activiteiten voor bewoners. Hij of zij verleent hand- en spandiensten bij de uitwerking en praktische uitvoering van activiteiten waar de stichting bij betrokken is. De tijdsbelasting bedraagt gemiddeld 3 uur per maand. Belangstelling, stuur dan een mail: vriendenvanheerewegen@warandeweb.nl.

Wilt u meer informatie of eens kennismaken met de stichting? Neem dan contact op met Adriëtte van Veenschoten, T 06 – 30 900 961 of E a.vanveenschoten@warandeweb.nl.