Leendert Meeshuis in Bilthoven

Prof. Bronkhorstlaan 6
3723 MB  Bilthoven
T 030 – 225 96 00

Warande Leendert Meeshuis
Het Leendert Meeshuis in Bilthoven is een verpleeghuis waar we vanuit antroposofische inspiratie werken. Het huis staat open voor iedereen die zich herkent in onze zorgvisie en sfeer. Van belang is dat u een verpleeghuisindicatie heeft. Onze zorgvisie houdt in dat we in het dagelijks leven, in de zorg en ondersteuning uitgaan van het antroposofisch mensbeeld. Hierin staat de ontwikkeling van het wezenlijke in de mens centraal en zien we de mens als een eenheid van lichaam, ziel en geest.

Het Leendert Meeshuis biedt u de volgende mogelijkheden: wonen met zorg voor mensen met dementie (langdurig verblijf).

Wachttijd
0 – 6 weken voor ZP 5 en ZP7 indien nodig art. 21 of RM  afdeling psychogeriatrie

Zorgprofielen (zorgzwaartepakketten)
ZP 5 en ZP 7 art. 21/RM, besloten afdeling psychogeriatrie en ZP 5 indien nodig art. 21, open afdeling psychogeriatrie

Klik hier voor meer informatie over zorgprofielen.

Winkelcentrum
2,5 kilometer

Station (Bilthoven)
2 kilometer

Wifi
Gratis wifi via beperkt gastennetwerk, betaalde wifi voor uitgebreid bewonersnetwerk om bijvoorbeeld te videobellen

Meer weten over

Wij bieden aandachtige zorg in een warme gemeenschap van bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Wij bewegen zoveel mogelijk mee met de seizoenen.

Wij bieden een zinvolle dag met veel aandacht voor kunst en cultuur. Hierin is de ritmische structuur van dag, week en jaar de basis voor de levenskracht. De aangeboden activiteiten en therapieën zijn gericht op lichaam, ziel en geest.

Wij bieden een helende omgeving in de vorm van een lichte en warme inrichting van gemeenschappelijke ruimten met natuurlijke materialen en seizoensgebonden accenten. Voor de persoonlijke verzorging kiezen wij voor duurzame producten die het zelfgenezende vermogen van de mens aanspreken.

Het Leendert Meeshuis ligt op het mooie Berg & Bosch terrein in Bilthoven. In het Leendert Meeshuis heeft u een eigen kamer. Alle kamers hebben een standaardinrichting. U kunt de inrichting met enkele eigen bezittingen aanvullen. Het zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Naast het zorgteam staat een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Of het nu gaat om eten en drinken, beweging, spraak of hoe u zich voelt. Zij zijn gespecialiseerd in alle zaken die komen kijken bij het ouder worden.

Op elke zorgafdeling staat de huiskamer centraal. Dit is de ontmoetingsplaats waar bewoners en medewerkers samenkomen. In de huiskamer vinden ook veel activiteiten plaats, beleven we de jaarfeesten, eten we samen en drinken we koffie en thee.
Op vaste tijden, verdeeld over de week, vinden er creatieve activiteiten plaats onder leiding van de medewerker Cultuur en Welzijn, vrijwilligers of antroposofische vaktherapeut.

Bij het Leendert Meeshuis woont u in een kamer. De kamers hebben een standaardinrichting. U kunt de kamer verder inrichten met enkele eigen bezittingen. Onze huismeester kan u helpen bij het ophangen van de schilderijen.

Er is een aansluiting aanwezig voor televisie en telefonie. In het hele gebouw kunt u gebruik maken van gratis wifi.

Op de zorgafdeling waar u woont, is de huiskamer het centrale punt. Dit is de ontmoetingsplaats waar bewoners en medewerkers samenkomen. Hier eet u ook, samen met andere bewoners.

Ons zorgteam biedt u de zorg die u nodig heeft zoveel als mogelijk op het moment dat u dit wilt. Zodra u bij ons komt wonen, krijgt u een eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV-er). Bij de EVV-er kunt u terecht met al uw vragen. Ook maakt zij, in overleg met u, afspraken rondom uw zorgvragen. Uw zorgverlening leggen wij vast in een digitaal zorgdossier. Via CarenZorgt kunt u meekijken in uw zorgdossier. Klik hier voor meer informatie over ons digitaal zorgdossier CarenZorgt.

Aanvullende zorg
Naast de gangbare professionele verpleeghuiszorg bieden we aanvullende professionele zorg. Natuurlijk binnen de mogelijkheden die er zijn vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorgverleners kijken bij iedere bewoner wat er gedaan kan worden voor het lichaam en de ziekteprocessen. Maar ook voor de innerlijke en geestelijke processen in de mens. Dit uit zich in de praktijk in aanvullende antroposofische medicatie en therapieën.

Zo zijn er therapieën die meer een uitwerking hebben op lichamelijke processen, zoals antroposofische medicatie door artsen. Ritmische massage en badtherapie door fysiotherapeuten. Of uitwendige therapieën, zoals lichaamsinwrijvingen, wikkels en kompressen door daartoe opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden.

Verder zijn er ook therapieën met een directe invloed op innerlijke processen. Dit zijn de zogenaamde kunstzinnige therapieën, zoals: schilderen, dynamisch tekenen, boetseren en muziek. Ook is er euritmietherapie (een bewegingstherapie).

Om uw gezondheid goed in de gaten te houden, staat er een team deskundigen van het behandelcentrum voor u klaar. Het dan bijvoorbeeld om:

  • Diëtist
  • Ergotherapeut
  • Fysiotherapeut

Klik hier voor meer informatie over de deskundigen van het behandelcentrum van Warande.

In de huiskamer vinden veel activiteiten plaats. Hier beleven we de jaarfeesten, eten we samen en drinken we koffie en thee. Op vaste tijden, verdeeld over de week, vinden er creatieve activiteiten plaats onder leiding van de medewerker Cultuur en Welzijn, vrijwilligers of antroposofische vaktherapeut. De viering van de jaarfeesten nemen in het Leendert Meeshuis een centrale plaats in. De jaarfeesten hangen samen met de wisseling van de seizoenen. Het meebeleven van het jaarritme geeft structuur en innerlijk houvast. Ook activiteiten als bakken, zingen, zijde schilderen, bloemschikken en luisteren naar verhalen of muziek, zijn aangepast naar de seizoenen.

Maandprogramma
Hier vindt u het maandprogramma met daarin de activiteiten van de diverse afdelingen van het Leendert Meeshuis.
De activiteiten die genoemd staan, zijn onder voorbehoud.(Let op het document staat in PDF en wordt in een nieuw venster geopend.)
Maandprogramma juli 2024 Leendert Meeshuis

Het is belangrijk dat cliënten tevreden zijn over hun verblijf en behandeling. Daarom horen de medewerkers en de cliëntenraden van de diverse vestigingen van Warande graag de mening van haar cliënten. Elke vestiging van Warande heeft een cliëntenraad (CR). De verschillende CR-en vertegenwoordigen de belangen van de cliënten van de verschillende vestigingen van Warande. De CR heeft overleg met de directeur zorg of manager zorg. De leden van de CR zijn cliënten en familieleden.

Wij zoeken vrienden
De Stichting Vrienden van het Leendert Mees Huis zoekt vrienden. Mensen en bedrijven die het Leendert Meeshuis een warm hart toedragen en zich aangesproken voelen door de zorgvisie en die iets extra’s willen betekenen voor de bewoners en medewerkers, kunnen vriend worden door een financiële bijdrage te doen.

Korte kennismaking
Het Leendert Meeshuis is een verpleeghuis in Bilthoven waar vanuit de antroposofische inspiratie gewerkt wordt en is één van de vestigingen van Stichting Warande. Het verpleeghuis staat open voor iedereen die via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een verpleeghuisindicatie heeft en die zich herkent in de zorgvisie van het verpleeghuis.

De zorgvisie houdt in dat wonen, welzijn en zorg aangeboden wordt vanuit het antroposofisch mensbeeld. Hierin staat de ontwikkeling van het wezenlijke in de mens centraal en wordt de mens gezien als een eenheid van lichaam, ziel en geest.

Dit mensbeeld motiveert het Leendert Meeshuis om identiteitsgebonden professionele zorg en begeleiding te bieden, waarbij vragen en behoeften van bewoners centraal staan. Eigen regie voor de bewoners en actieve cliëntenparticipatie horen er onlosmakelijk bij.

Wat doet de Stichting Vrienden van het Leendert Mees Huis precies?
Onze stichting behartigt de belangen van bewoners van het Leendert Meeshuis, in die zin dat activiteiten worden ondersteund die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden van alle bewoners en die niet uit middelen van Stichting Warande, waaronder het Leendert Meeshuis valt, worden gefinancierd.

Dit zijn vaak activiteiten waarmee de antroposofische identiteit van het Leendert Meeshuis worden versterkt. Dit betekent dat er extra zorg en aandacht mogelijk is, hetgeen van groot belang is voor het welzijn/welbevinden van onze bewoners.

Zo kan uw bijdrage gebruikt worden voor:

  • het vieren van jaarfeesten;
  • kunstzinnige, therapeutische en recreatieve activiteiten voor de bewoners;
  • antroposofische scholing van medewerkers;
  • zondagmiddagconcerten;
  • een attentie voor de zorgmedewerkers.

Donatie, gift of legaat?
Wilt u de Stichting Vrienden van het Leendert Mees Huis ondersteunen, klik dan op onderstaande antwoordkaart om te zien welke mogelijkheden er zijn of wanneer u extra informatie wenst.

(Let op de antwoordkaart is een PDF-document en deze opent in een nieuw venster.)
Antwoordkaart Stichting Vrienden van het Leendert Meeshuis

Donatie of gift bestemd voor medewerkers
Zonder de inzet van de medewerkers is de zorg die het Leendert Meeshuis biedt niet mogelijk. Om de medewerkers een warm hart onder de riem te steken, is het mogelijk een financiële bijdrage te doen. Hieruit  worden ontspannen avonden zoals etentjes, toneelstukken en films bekostigd, speciaal voor die mensen die dag in dag uit de zorg verlenen. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 74 RABO 0385 222 971  t.n.v. Warande  personeel Leendert Meeshuis.

Naam
Stichting Vrienden van het Leendert Mees Huis

RSIN nummer
807515115

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Leendert Mees Huis
Waterlooweg 39
3711 BB  Austerlitz
emailadres: rvangerven@kpnmail.nl

Bestuurssamenstelling
Ariane Mees-Dirkzwager (voorzitter)
Ria van Gerven (secretaris)
Gijs Mast (penningmeester)
Evelien Wiggers (lid)

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.
Stichting Vrienden van Leendert Mees Huis is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u giften aan onze stichting onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken van de belasting. Klik hier voor de website van de Belastingdienst met de informatie over de ANBI.

De jaarrekening Stichting Vrienden van het Leendert Mees Huis vindt u in het onderstaande document. Let op dit is een PDF-document en opent in een nieuw venster.
Jaarrekening 2023 Stichting Vrienden van het Leendert Meeshuis

Hier vindt u de laatste versie van de informatiebrochure voor bewoners en de folders voor het Leendert Meeshuis Let op de onderstaande brochures en folders zijn PDF-documenten en openen in een nieuw venster.

Informatiebrochure Leendert Meeshuis Langdurig verblijf januari 2023 (De blanco pagina’s zijn er tussenuit gehaald, daarom verspringt de paginanummering.)
Cliëntenraad Leendert Meeshuis, februari 2022
Slimme sensor, afdeling Patrijs Maart 2024

Meer informatie

Warande adviescentrum werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.

‘‘Er is volle aandacht voor de bewoners. We worden goed op de hoogte gehouden en er is de mogelijkheid voor regelmatig overleg.’’

Wilt u een kijkje nemen
op deze locatie?

Heeft u
nog vragen?